Consiliul local al municipiului Drăgăşani întrunit in şedinţa ordinară din data de 28 decembrie 2010 la care participă un număr de 18 consilieri din totalul de 19 consilieri in funcţie;

Văzând că prin votul majorităţii dl. consilier Florea Ion a fost ales preşedinte de şedintă; Luând în dezbatere expunerea de motive a primarului municipiului Drăgăşani, înregistrată sub nr. 32689/21.12.2010 şi raportul de specialitate al şefului Poliţiei Comunitare Drăgăşani, înregistrat sub nr. 32699/21.12.2010, prin care se propune reorganizarea Poliţiei Comunitare Drăgăşani în Poliţie Locală;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre şi avizul de legalitate dat de secretarul municipiului proiectului de hotărâre;

In baza prevederilor art.3, 4 şi art. 45 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155 din 12 iulie 2010 ; În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6), pct. (7) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/001, privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 18 voturi “pentru” , adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă reorganizarea Poliţiei Comunitare Drăgăşani în Poliţie Locală, începând cu data de 1 ianuarie 2011.

Art.2 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Drăgăşani va fi aprobat ulterior, după apariţia Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale

Art.3 Primarul municipiului Drăgăşani va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin serviciilor de specialitate, iar secretarul o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi o va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea.

Poliția Locală a Municipiului Drăgășani

Telefon: 0250/814400

Email: politialocaladragasani@gmail.com

Sediu: Mun. Drăgășani, str. Piața Pandurilor, nr. 1 – Primăria Mun. Drăgășani, cod poștal 245700, jud. Vâlcea

Operator date cu caracter personal nr. 20243

Conducere: Șef Serviciu Poliție Locală – Jr. Filip Predică