„COMPAS - Competitivitate si Operativitate prin investiții în Masuri pentru Proceduri Administrative Simplificate”


Obiectivul general al proiectului este optimizarea procedurilor administrative prin modernizarea si completarea sistemului informatic existent si îmbunatațirea competențelor funcționarilor, pentru cresterea performanței personalului angajat si deservire a cetațenilor, în ceea ce priveste urmatoarele competențe partajate: ordine si siguranța publica, serviciul public comunitar pentru evidența persoanelor si învațamântul preuniversitar de stat .

Află mai multe aici​„REABILITARE ȘI RESTAURARE A MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA SFÂNTUL ILIE DIN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”
COD SMIS 119040
UAT Municipiul Drăgăşani,în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Parohia Sfântul Ilie, derulează proiectul ”Reabilitare și restaurare a monumentului istoric Biserica Sfântul Ilie din municipiul Drăgășani”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 02.08.2017 iar perioada de implementare este de 31 luni.


​„ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMNT LA LICEUL TEHNOLOGIC BRĂTIANU - MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”

UAT Municipiul Drăgăşani, în calitate de beneficiar, derulează proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de învățământ la liceul tehnologic Brătianu – Municipiul Drăgășani. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții.

Proiectul a fost semnat în data de 12.11.2018 și perioada de implementare este de 48 de luni.


​”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL "COSTACHE NICOLESCU"

Spitalul Municipal “Costache Nicolescu” din municipiul Drăgășani a fost inființat pe un teren donat de un proprietar local în 1937 și are o structura cu un pavilion central (dat in folosinta in 1937) și mai multe pavilioane mai mici. Este situat in sudul judetului Valcea, deservind atât populația din zona sudică a județului cât și pacienți din județul învecinat, Olt.

UAT Municipiul Drăgăşani, în calitate de beneficiar, are în derulare proiectul ”Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea spitalului municipal Costache Nicolescu”, Cod SMIS 114430. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”.
Locul de implementare și exploatare al investiției este în Strada Dr.Bagdasar, nr.2 A, Drăgășani, Județul Vâlcea.
Perioada de implementare a proiectului este 16.05.2018 - 28.02.2021
Află mai multe aici

”IMBUNATATIREA CALITATII VIETII IN CARTIERELE RAHOVA SI TRANDAFIRILOR IN MUNICIPIUL DRAGASANI” 

Proiectul ”IMBUNATATIREA CALITATII VIETII IN CARTIERELE RAHOVA SI TRANDAFIRILOR IN MUNICIPIUL DRAGASANI” va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, UAT  Municipiul Drăgășani, a pregătit depunerea pentru finanțare
Valoare proiect:  15.388.930,35 lei (inclusiv TVA)
Află mai multe aici


”EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU - DRAGASANI”

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanitare şi sociale, Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A-Ambulatorii
Află mai multe aici”​ASISTENȚA PENTRU FORMULAREA PROPUNERII DE POLITICA PUBLICA A MUNICIPIULUI DRAGASANI SI A PRINCIPALELOR INSTRUMENTE APLICABILE ÎN FIECARE ETAPA PENTRU PERIOADA 2020-2024”
cod MySMIS 126498
Program de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și  transparente, Cod apel: POCA/350/2/1/ Introducerea de sisteme si standarde comune în  administrația publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanța cu Strategia pentru Consolidarea Administrației   Publice ( SCAP )
BENEFICIAR PROIECT: MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI
Obiectivul general al proiectului constă în  formularea unei propuneri de politica publica prin realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala ( SDL ) pentru perioada 2020-2024 si a Planului Strategic Instituțional ( PSI ) 2020 - 2023, corelata cu modernizarea sistemului informatic existent pentru cresterea performanței personalului angajat si deservirea online a cetațenilor si mediului de afaceri.


„A.C.C.E.S. - ASISTENȚĂ PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI EGALITATE DE ȘANSE PENTRU VÂRSTNICI" 
Cod proiect 126733

Obiectivul general al proiectului este cresterea calitații vieții pesoanelor vârstnice expuse riscului de excluziune sociala, din municipiul Dragasani si asigurarea egalitații de sanse pentru o viața sanatoasa, activa si demna.
Proiectul are ca scop reducerea numarului de persoane vârstnice aflate în situații de vulnerabiliate, din municipiul Dragasani, prin furnizarea de servicii sociale integrate de calitate, adaptate nevoilor specifice. În acest sens, proiectul propune dezvoltarea si eficientizarea serviciilor sociale furnizate vârstnicilor din municipiul Dragasani, în cadrul centrului de zi existent, prin largirea gamei de servicii si activitați dedicate acestora, perfecționarea personalului, îmbunatațirea bazei materiale si implementarea unui metodologii de lucru bazata pe abordarea integrata si individualizata a serviciilor si stimularea participarii active a vârstnicilor în societate. Proiectul va produce efecte pozitive pe termen lung, deoarece este de natura sa genereze o schimbare sociala în comunitate.